středa 23. března 2016

Zákazy kouření mohou být ještě výrazně přísnější

Jen několik týdnů nás dělí od dlouho očekávaného hlasování o vládním návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ve druhém čtení poslanci předložili desítky pozměňovacích návrhů. Řada z nich obsahuje výjimky z navržených zákazů kouření. Tento příspěvek naopak představuje pozměňovací návrhy, které zákazy kouření významně rozšiřují.

Zákaz kouření na vnitřních pracovištích

Poslanec Rom Kostřica (TOP 09) navrhuje zakázat kouření ve vnitřních prostorách pracovišť. Pracovištěm se budou rozumět všechny prostory zaměstnavatele, do nichž má zaměstnanec přístup při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Navržený zákaz kouření na vnitřních pracovištích naplňuje mezinárodněprávní závazek České republiky z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Zákaz se vztahuje pouze na prostory zaměstnavatele. Nevztahuje se tedy na případy, kdy zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale kdekoliv jinde, např. u sebe doma.

Zákaz kouření na zastávkách

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny z iniciativy poslankyně Heleny Válkové (ANO) navrhuje obnovení zákazu kouření na nekrytých nástupištích veřejné dopravy. Zákaz kouření na krytých i nekrytých nástupištích u nás platil do roku 2010. Zrušení zákazu kouření na nekrytých nástupištích pro údajné definiční nedostatky fakticky znamenalo konec jakýchkoli snah vynucovat zákaz kouření i pod přístřešky (zákaz kouření je příliš úzký, aby vůbec byl kontrolovatelný). Nástupištěm se bude rozumět prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, bude se pokládat za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy ve směru jízdy dopravního prostředku.

Zákaz kouření na zahrádkách restaurací

Původní vládní návrh zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací, ale kouření ve vnějších prostorách nijak neupravuje. Ústavněprávní výbor navrhuje povinnost provozovatele označit, zda je zahrádka či její část nekuřácká, nebo kuřácká. V případě nekuřácké zahrádky bude mít provozovatel lepší možnosti, jak zákaz kouření ve vnějším prostoru zajistit (nepůjde jen o jeho vnitřní předpis, ale o zákon, jehož porušením se pachatel dopustí přestupku, stejně jako ve vnitřním prostoru). Alternativní verze návrhu předložená poslancem Romem Kostřicou navíc stanoví, že kuřácká část nesmí zaujímat více než 50 % z celkové podlahové plochy zahrádky.

Ochrana obydlí

Podle návrhu poslance Roma Kostřici by mělo být zakázáno kouření ve společných částech bytových domů (např. na chodbách, ve výtazích atd.). Jako přestupek bude navíc označena situace, kdy kouř bez souhlasu třetí osoby proniká do jejího obydlí (např. oknem, světlíkem atd.). Nastavením veřejnoprávního pravidla návrh posiluje právní postavení poškozených a předchází sousedským sporům, které mohou vyústit v nepřiměřeně dlouhá, finančně velmi nákladná a hlavně zcela zbytečná soudní řízení. Podobným případem je současný přestupek rušení nočního klidu.

Zákaz kouření v automobilech s dětmi

Poslanec Rom Kostřica navrhuje zakázat kouření v silničním vozidlu, v němž se nachází osoba mladší 18 let.  Rodiče jsou povinni pečovat o zdraví svých dětí. Tato péče by se měla mimo jiné projevovat v tom, že své děti nebudou vystavovat pasivnímu kouření. Bezohledného rodiče by tak mohl napomenout policista při silniční kontrole. Návrh též posiluje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Zákaz kouření řidičů motorových vozidel za jízdy u nás platil od roku 1932 do roku 1951. Zákaz kouření v automobilech s dětmi platí například v Anglii, Francii, Kanadě, Austrálii a nedávno jej přijala Itálie.

Zákaz kouření v zoologických zahradách

Ústavněprávní výbor navrhuje úplný zákaz kouření v prostoru zoologických zahrad. Alternativní verze návrhu předložená poslancem Jaroslavem Krákorou (ČSSD) zákaz zužuje o vnější prostory, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí. Důvodem navrženého zákazu je, že zoologické zahrady jsou místem navštěvovaným především rodinami s malými dětmi. Zvláště na velmi navštěvovaných místech, kterými zoologické zahrady jsou, je kouření velmi obtěžující. Téměř úplný zákaz kouření již zavedly například zoologické zahrady v Olomouci a Brně. Naopak pražská zoologická zahrada kouření omezuje pouze v pavilonech.

Přísnější podmínky stavebně oddělených prostor

Stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření jsou v rozporu s Rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Neexistuje technické řešení, které by účinně zabránilo pronikání tabákového kouře z prostoru vyhrazeného ke kouření. Pokud je zákonodárce v minimálním počtu případů přesto připustí (např. na mezinárodních letištích), musí nastavit přísná pravidla. Poslanec Rom Kostřica proto navrhuje, aby stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření nezaujímaly více než 50 % z celkové podlahové plochy veřejně přístupných prostor a aby stavební výplně oddělující prostory vyhrazené ke kouření musely být uzavírány samozavírači. Jinak by stavebně oddělené prostory mohly zabírat téměř celou provozovnu a oddělující dveře by mohly být trvale otevřeny, což popírá jejich smysl. Provozovatelé nemají ani nebudou mít povinnost stavebně oddělené prostory zřizovat.

Rozšíření pravomoci obcí

Ústavněprávní výbor navrhuje omezení stávající pravomoci obcí regulovat kouření na veřejnosti přístupné akci, pokud je tato akce přístupná osobám mladším 18 let. Naopak poslanec Rom Kostřica podle slovenského vzoru navrhuje rozšíření pravomoci obcí regulovat kouření na všech veřejně přístupných místech. Navíc výslovnou úpravou podporuje využívání stávající pravomoci obcí regulovat kouření na veřejných prostranstvích (obdobným případem je regulace konzumace alkoholu, pouličního umění nebo nabízení prostituce).  

...

Zákazy kouření se zákonodárci zabývají již více než 25 let. Právě projednávaný vládní návrh je šancí na dosud největší změnu, která Českou republiku přiblíží k celosvětovému trendu zavádění nekuřáckého prostředí.

Článek vyšel dne 22. 3. 2016 na webu Lidovky.cz.

Žádné komentáře :

Okomentovat