pondělí 28. července 2014

Připomínky k návrhu zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami

Návrh nového zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, který připravuje Ministerstvo zdravotnictví, vstoupil do fáze vnitřního připomínkového řízení. Podle plánu legislativních prací vlády by návrh měl být hotov a předložen vládě v prosinci 2014. Předchozí návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, jehož účinnost měla nastat 1. 1. 2014, skončil po vnějším připomínkovém řízení a vládě nikdy předložen nebyl. Níže uvádím připomínky k aktuálnímu návrhu, které jsem podal prostřednictvím jednoho z připomínkových míst.

Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření

Návrh obsahuje výjimku ze zákazu kouření na některých místech.

„Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření“ je v rozporu s první zásadou Pokynů k čl. 8 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Neexistuje technické řešení, které by účinně zabránilo pronikání tabákového kouře z prostoru vyhrazeného ke kouření. Osoby v ostatních částech tedy nadále budou vystaveny tabákovému kouři.
Ačkoli lze přivítat, že se množství míst s prostorem vyhrazeným ke kouření v návrhu snižuje, nelze je z výše uvedeného důvodu principiálně vůbec připustit. Současně by se otevřely dveře návrhům, aby prostor vyhrazený ke kouření byl nakonec uzákoněn i v dalších případech.
Není legitimní výjimka pro uzavřená psychiatrická oddělení a jiná zařízení pro léčbu závislostí (komplexní zákaz platí ve většině států Evropské unie: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-free_implementation_report_en.pdf).
Není legitimní ani výjimka pro zábavní prostory, když zde může dojít k nejasnostem, zda současně nejde o provozovny stravovacích služeb. Proto by úprava měla být stejná.

Alternativně je třeba výslovně zakotvit povinnost (s odpovídající sankcí) stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření v přítomnosti osob, které zde kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrat do prostor mimo stavbu a zajistit v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních výplní tak, aby nedocházelo k pronikání kouře do prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno. Aktuálně je zde pouze požadavek na to, aby to bylo možné, nikoli aby se tak skutečně dělo.
Aby se nestalo, že stavebně odděleným prostorem vyhrazeným ke kouření bude celá provozovna kromě nějakého malého kumbálu kdesi vzadu (např. toaleta), je třeba doplnit další podmínky. Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření:
 1. nesmí zároveň sloužit jako průchod do jiných společných veřejně přístupných prostor,
 2. nesmí zaujímat větší část plochy veřejně přístupných prostor.

Zákaz kouření na vnitřních pracovištích

Návrh nijak neřeší kouření na pracovištích.

Stávající úprava zákoníku práce je zcela nedostatečná (typickým příkladem je stav dnešních restaurací, ale jde o všechna pracoviště, kde zaměstnavatel nedbá práva zaměstnanců na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a kouření sám dobrovolně nezakázal). Česká republika se přitom čl. 8 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku zavázala přijmout a zavést opatření poskytující ochranu před vystavováním se tabákovému kouři na vnitřních pracovištích.
Proto je třeba zavést veřejnoprávní zákaz kouření na vnitřních pracovištích a výslovně stanovit povinnost zaměstnavatele zajistit ochranu zaměstnanců před expozicí tabákovému kouři na pracovištích a zajistit dodržování zákazu kouření ve vnitřních prostorách pracovišť a zákazu kouření stanoveného zvláštními právními předpisy.

Zákaz kouření ve společných částech bytových domů


Návrh nijak neřeší kouření ve společných částech bytových domů.

Lidé jsou škodlivým účinkům tabákového kouře nedobrovolně vystavováni nejen na veřejně přístupných místech a pracovištích, ale i ve svém vlastním obydlí, kouří-li jim někdo na společné chodbě domu.
Současná možnost obrátit se na soud soukromoprávní žalobou z imisí je zcela nedostatečná a nevhodná. Proto je třeba i v tomto případě nastavit veřejnoprávní pravidlo.
Tím je zákaz kouření ve společných částech nemovité věci v bytovém spoluvlastnictví a společných částech v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva.

Zákaz kouření do obydlí jiného

Návrh nijak neřeší ochranu před kouřem „od souseda“.

Lidé jsou škodlivým účinkům tabákového kouře nedobrovolně vystavováni nejen na veřejně přístupných místech a pracovištích, ale i ve svém vlastním obydlí, kouří-li jim někdo „do okna“.
Současná možnost obrátit se na soud soukromoprávní žalobou z imisí je zcela nedostatečná a nevhodná. Proto je třeba i v tomto případě nastavit veřejnoprávní pravidlo, a to novelizací přestupkového zákona (podobným případem je přestupek rušení nočního klidu).
Přestupku se dopustí ten, kdo kouří tak, že jeho kouř bez souhlasu třetí osoby proniká do jejího obydlí.

Zákaz kouření na nekrytých nástupištích

Návrh ponechává zákaz kouření pouze pod přístřešky.

Zákaz kouření na nekrytých nástupištích platný do 30. 6. 2010 ve společnosti zdravě zakořenil a dodnes působí mimoprávně – ohleduplní kuřáci postávají opodál. Jeho zrušení pro údajné definiční nedostatky (překlenutelné výkladem kontrolních orgánů nebo definicí jako ve slovenském zákoně na ochranu nekuřáků) bylo chybou. Jeho zrušení dnes fakticky znamená konec jakýchkoli snah vynucovat zákaz kouření i pod přístřešky (zákaz kouření je příliš úzký, aby vůbec byl kontrolovatelný). Bylo by proto vhodné jej obnovit.

Zákaz kouření ve věznicích

Návrh kouření ve věznicích nijak neřeší. Poslední novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody pouze výslovně opravňuje ředitele věznice zakázat kouření na některých místech.

Ústavní soud České republiky i Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušování práv věznů vystavovaných tabákovému kouři. Proto je velmi žádoucí novelou zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů zavést nekuřácké prostředí i ve věznicích, jako je tomu v řadě států Evropské unie.

Alespoň 50 % vnějších prostor provozoven stravovacích služeb nekuřáckých

Návrh obsahuje úplný zákaz kouření pouze ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

Vedle úplného zákazu kouření ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb by bylo společensky žádoucí stanovit současně zákaz v prostorech vnějších (tzv. zahrádkách) s tím, že provozovatel může ke kouření vyhradit spojitou část vnějších prostor o méně než polovině míst k sezení.

Zmírnění rigidity označení zákazu kouření

Návrh obsahuje povinnost provozovatelů označovat prostory, kde je kouření zakázáno, jediným přesně vymezeným vzorem.

Jeden typ přesného vzoru grafické značky zákazu kouření není vhodný pro všechny situace. Aby bylo dosaženo souladu zákonné úpravy a bohaté praxe, lze při zachování sledovaného účelu ustanovení zmírnit obdobně, jako tomu bylo do 30. 6. 2010.

Opatření obcí

Návrh obsahuje pravomoc obcí regulovat kouření pouze v okolí škol a místech nebo akcích přístupných osobám mladším 18 let.

Judikatura Ústavního soudu České republiky připouští ústavní pravomoc obcí regulovat kouření na veřejných prostranstvích. Např. publikace Furková, P., Matějková, L., Rosová, Š. Tvorba obecně závazných vyhlášek. Praktický průvodce pro obce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 206 uvádí, že kromě možnosti regulace kouření na základě § 9a tabákového zákona je možná i regulace podle § 10 písm. a) obecního zřízení.
Vhodnější a návodnější by však bylo výslovné zakotvení pravomoci v tomto zákoně, a to nejlépe po vzoru slovenského zákona na ochranu nekuřáků, který stanoví, že obec může obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zakázat kouření i na jiných veřejně přístupných místech.

Podmínky prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret

Návrh nadále umožňuje vystavování tabákových výrobků v místě prodeje.

Podle bodu 13 Pokynů týkajících se tabákové reklamy, propagace a sponzorství provádějících čl. 13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Česká republika má zavést komplexní zákaz vystavování a viditelnosti tabákových výrobků v místech prodeje, včetně maloobchodních prodejen a pouličních stánků. Pouze textový seznam výrobků a jejich cen, bez jakýchkoli propagačních prvků, může být dovolen.

Zákaz prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků

Návrh neobsahuje zákaz „brand stretching“ ani „brand sharing“.

Podle bodů 18 až 21 Pokynů týkajících se tabákové reklamy, propagace a sponzorství ve spojení s čl. 13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Česká republika musí zakázat tzv. „brand stretching“ a tzv. „brand sharing“. To znamená zákaz prodeje či nabízení netabákových výrobků nebo služeb, jejichž jméno, symbol, ochranná známka, logo a obchodní označení nebo jakýkoli jiný charakteristický znak (včetně charakteristických barevných kombinací) může být spojován s tabákovým výrobkem (např. oblečení značky Marlboro Classics nebo obuv značky Camel Boots).

Prodej tabákových a souvisejících výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku

Návrh povoluje prodej tabáku přes internet, aniž by řešil tabákovou reklamu a propagaci.

Podle bodů 18 až 21 Pokynů týkajících se tabákové reklamy, propagace a sponzorství provádějících čl. 13 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Česká republika má zakázat internetový prodej tabákových výrobků, pokud svou podstatou zahrnuje též tabákovou reklamu a propagaci.

Správní delikty

Návrh obsahuje možnost pokuty v rozpětí od 5 000 Kč do 30 000 Kč za správní delikt provozovatele, který nezajistí dodržování zákazu kouření na místě, na němž je kouření tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou obce zakázáno.

Maximální výše pokuty v § 42 odst. 3 písm. b) je příliš nízká. Mnohým provozovatelům se tak může i přes sankce „vyplatit“ úmyslně porušovat zákonem stanovenou povinnost, např. provozovat kuřáckou provozovnu stravovacích služeb. Rozpětí by mělo být mnohem širší, aby bylo možné uložit sankci reflektující různý charakter porušení této povinnosti – od 5 000 Kč do 100 000 Kč.

Změna zákona o obecní policii

Návrh obsahuje oprávnění strážníka obecní policie vstupovat do živnostenské provozovny i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let,
  a)     prodávány nebo podávány alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo
  b)     prodávány tabákové výrobky.

  Není důvod pro existenci dvou zvláštních bodů pod písmenem b) – pravomoc by měla být stejná jak v případě alkoholických nápojů, tak tabákových výrobků.

  Žádné komentáře :

  Okomentovat